środa, 4 listopada 2009

Rozporządzenie o rodzaju "zielonych inwestycji"

Rada Ministrów przyjęła w dniu 20 października 2009 r., przedłożony przez Ministra Środowiska, projekt rozporządzenia w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach „Krajowego systemu zielonych inwestycji”. Zobacz tekst projektu rozporządzenia.

Rozporządzenie określa rodzaje projektów i programów, które mają m.in. zmniejszyć energochłonność polskiej gospodarki oraz zmniejszyć zapotrzebowanie na energię cieplną i elektryczną (w efekcie czego, gospodarstwa domowe będą obciążone mniejszymi kosztami uzyskiwania energii). Ich zadaniem ma być również promocja odnawialnych źródeł energii.
Działania te będą finansowane z „Krajowego systemu zielonych inwestycji” (za jego pomocą dzielone są środki ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji, które przeznacza się m.in. na poprawę efektywności energetycznej, czyste technologie węglowe, odnawialne źródła energii oraz odzysk i wykorzystanie metanu).

Należy zaznaczyć, że wspomniane wyżej programy i projekty są także elementem wdrażanego w Polsce pakietu energetyczno-klimatycznego. Zgodnie z wymogami unijnymi, zakłada on redukcję emisji gazów cieplarnianych do 2020 r.

Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

----------------------------

Rozporządzenie określa rodzaje programów i projektów w następujących obszarach:

a) poprawy efektywności energetycznej w różnych sektorach gospodarki

b) poprawy efektywności wykorzystania węgla, w tym związanej z czystymi technologiami węglowymi

c) zamiany stosowanego paliwa na paliwo niskoemisyjne

d) unikania lub redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorze transportu

e) wykorzystania odnawialnych źródeł energii

f) unikania lub redukcji emisji metanu poprzez jego odzyskiwanie i wykorzystywanie w przemyśle wydobywczym, gospodarce odpadami i ściekami oraz w gospodarce rolnej, a także przez wykorzystywanie go do produkcji energii

g) działań związanych z sekwestracją gazów cieplarnianych

h) prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zaawansowanych i innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku;

i) działalności edukacyjnej, w tym prowadzenia szkoleń wspomagających wypełnianie krajowych zobowiązań wynikających z Protokołu z Kioto.